Management Team

Mr. Atul K. Nishar
Mr. P R Chandrasekar
Mr. R Srikrishna
Mr. Kosmo Kalliarekos
Mr. Jimmy Mahtani
Mr. Dileep C. Choksi
Mr. Bharat Shah
Mr. Basab Pradhan
Mr. Christian Oecking
Mrs. Meera Shankar

Mr. R Srikrishna
Mr. Ashok Harris
Mr. Amrinder Singh
Mr. Vijay Iyer
Mr. Amalesh Mishra
Mr. Ravi Vaidyanathan
Mr. Senthil Nayagam K
Mr. Chinmoy Banerjee
Mrs. Amberin Memon
Mr. Rajesh Kanani
Mr. Vinod Chandran
Mr. Milan Bhatt
Mr. Srinivasan Panchapakesan